Stock of Molva dypterygia   (Pennant, 1784)

Blue ling

Sự phân bố
Northeast Atlantic | Các nước

Thêm thông tin

Các nước
Thức ăn
Tên thường gặp
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Bổ xung

Note: not all available information may have been assigned to this stock. Visit the information for the species to find such records.