List of Nominal Species of Aphaniidae
(Oriental killifishes)
Show all fishes
Nominal Species (n = 95) Present allocation (n = 34) Ref.
Aphanius almiriensis Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007 Aphanius almiriensis 58344
Cyprinodon anatoliae Leidenfrost, 1912 Aphanius anatoliae 26282
Tellia apoda Gervais, 1853 Aphanius apodus 3788
Aphanius arakensis Teimori, Esmaeili, Gholami, Zarei & Reichenbacher, 2012 Aphanius arakensis 91277
Kosswigichthys asquamatus Sözer, 1942 Aphanius asquamatus 26282
Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002 Aphanius baeticus 59043
Cyprinodon blanfordii (non Jenkins, 1910) Aphanius sophiae 27139
Cyprinodon blanfordii Jenkins, 1910 Aphanius punctatus 39702
Anatolichthys burdurensis Ermin, 1946 Aphanius burdurensis 46206
Anatolichthys burdurensis (non Ermin, 1946) Aphanius sureyanus 27139
Aphanius burduricus Akşiray, 1948 Aphanius sureyanus 42871
Aphanius burduricus iconii Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Poecilia calaritana Cuvier, 1829 Aphanius fasciatus 3788
Cyprinodon chantrei Gaillard, 1895 Aphanius chantrei 26282
Aphanius chantrei aksaranus Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei altus Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei flavianalis Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei fontinalis Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei litoralis Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei maeandricus Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei meridionalis Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei obrukensis Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei parvus Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius chantrei venustus Kosswig & Sözer, 1945 Aphanius anatoliae 27139
Cyprinodon cilensis Gianferrari, 1930 Aphanius dispar 3788
Lebias crystallodon (non Heckel, 1847) Aphanius sophiae 39702
Lebias crystallodon Heckel, 1847 Aphanius punctatus 39702
Cyprinodon cyanogaster Guichenot, 1859 Aphanius fasciatus 3788
Lebias cypris Heckel, 1843 Aphanius mento 13609
Aphanius cypris alexandri Akşiray, 1948 Aphanius mento 27139
Aphanius cypris boulengeri Akşiray, 1948 Aphanius mento 27139
Aphanius cypris guentheri Özarslan, 1958 Aphanius mento 56787
Aphanius cypris orontis Akşiray, 1948 Aphanius mento 27139
Cyprinodon danfordii Boulenger, 1890 Aphanius danfordii 42871
Aphanius darabensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014 Aphanius darabensis 95579
Cyprinodon darrorensis Gianferrari, 1933 Aphanius dispar 3788
Cyprinodon desioi Gianferrari, 1933 Aphanius desioi 3788
Cyprinodon desioi (non Gianferrari, 1933) Aphanius fasciatus 13696
Lebias dispar Rüppell, 1829 Aphanius dispar 41236
Lebias dispar foemina Valenciennes, 1846 Aphanius dispar 54621
Cyprinodon doliatus Guichenot, 1859 Aphanius fasciatus 3788
Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011 Aphanius farsicus 88150
Aphanius fasciatus Nardo, 1827 Aphanius fasciatus 26282
Lebias fasciatus Valenciennes, 1821 Aphanius fasciatus 42871
Lebias flava Costa, 1838 Aphanius fasciatus 3788
Aphanius fontinalis Akşiray, 1948 Aphanius anatoliae 27139
Aphanius furcatus Teimori, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014 Aphanius furcatus 96446
Cyprinodon ginaonis Holly, 1929 Aphanius ginaonis 42871
Cyprinodon hammonis (non Valenciennes, 1846) Aphanius dispar 3788
Cyprinodon hammonis Valenciennes, 1846 Aphanius fasciatus 3788
Lebias ibericus Steindachner, 1865 Aphanius iberus 42871
Cyprinodon iberus Valenciennes, 1846 Aphanius iberus 3788
Aphanius isfahanensis Hrbek, Keivany & Coad, 2006 Aphanius isfahanensis 57741
Aphanius kavirensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014 Aphanius kavirensis 95579
Cyprinus leuciscus (non Linnaeus, 1758) Aphanius dispar 3788
Lebias lineatopunctata Wagner, 1828 Aphanius fasciatus 3788
Cyprinodon lunatus Valenciennes, 1846 Aphanius dispar 41236
Lebias lunatus Ehrenberg, 1846 Aphanius dispar 42871
Cyprinodon lykaoniensis Leidenfrost, 1912 Aphanius anatoliae 27139
Micromugil macrogaster Gulia, 1861 Aphanius fasciatus 13696
Aphanius marassantensis Pfleiderer, Geiger & Herder, 2014 Aphanius marassantensis 98396
Lebias mento Heckel, 1843 Aphanius mento 13609
Aphanius mento striptus Goren, 1974 Aphanius mento 13609
Aphanius mesopotamicus Coad, 2009 Aphanius mesopotamicus 83325
Cyprinodon moseas Valenciennes, 1846 Aphanius fasciatus 3788
Ciprinoides nanofasciatus Nardo, 1824 Aphanius fasciatus 13696
Aphanius nanus Nardo, 1827 Aphanius fasciatus 3788
Lebias nigropunctata Bonaparte, 1841 Aphanius fasciatus 54621
Lebias nigropunctata Schinz, 1840 Aphanius fasciatus 13696
Cyprinodon persicus (non Jenkins, 1910) Aphanius sophiae 27139
Cyprinodon persicus Jenkins, 1910 Aphanius farsicus 33021
Cyprinodon pluristriatus (non Jenkins, 1910) Aphanius sophiae 89791
Cyprinodon pluristriatus Jenkins, 1910 Aphanius pluristriatus 89791
Lebias punctatus (non Heckel, 1847) Aphanius sophiae 39702
Lebias punctatus Heckel, 1847 Aphanius punctatus 46206
Cyprinodon richardsoni Boulenger, 1907 Aphanius dispar 13609
Aphanius saourensis Blanco, Hrbek & Doadrio, 2006 Aphanius saourensis 57144
Lebias sarda Wagner, 1828 Aphanius fasciatus 3788
Aphanius shirini Gholami, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014 Aphanius shirini 94548
Aphanius sirhani Villwock, Scholl & Krupp, 1983 Aphanius sirhani 13609
Lebias sophiae Heckel, 1847 Aphanius sophiae 42871
Aphanius sophiae mentoides Akşiray, 1948 Aphanius mento 27139
Aphanius sophiae similis Akşiray, 1948 Aphanius mento 27139
Anatolichthys splendens Kosswig & Sözer, 1945 Aphanius splendens 26282
Anatolichthys splendens saldae Akşiray, 1955 Aphanius splendens 27139
Lebias stiassnyae Getahun & Lazara, 2001 Aphanius stiassnyae 39284
Cyprinodon stoliczkanus Day, 1872 Aphanius dispar 3788
Cyprinodon sureyanus Neu, 1937 Aphanius sureyanus 42871
Micromugil timidus Gulia, 1861 Aphanius fasciatus 3788
Turkichthys transgrediens Ermin, 1946 Aphanius transgrediens 26282
Lebias velifer Ehrenberg, 1846 Aphanius dispar 42871
Aphanius villwocki Hrbek & Wildekamp, 2003 Aphanius villwocki 52509
Aphanius vladykovi Coad, 1988 Aphanius vladykovi 27139
Cyprinodon zaccarinii Gianferrari, 1933 Aphanius dispar 3788
Cyprinodon zaccarinii airebejensis Gianferrari, 1933 Aphanius dispar 3788
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 10.5.01 ,  last modified by cmilitante, 29/11/12