34 Species in Family Aphaniidae
Nominal species list for Aphaniidae
Scientific Name Author English Name
Aphanius almiriensis Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007
Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) Anatolian giant killifish
Aphanius apodus (Gervais, 1853)
Aphanius arakensis Teimori, Esmaeili, Gholami, Zarei & Reichenbacher, 2012 Arak tooth-carp
Aphanius asquamatus (Sözer, 1942) Scaleless killifish
Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002
Aphanius burdurensis (Ermin, 1946)
Aphanius chantrei (Gaillard, 1895)
Aphanius danfordii (Boulenger, 1890) Danford’s killifish
Aphanius darabensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014
Aphanius desioi (Gianferrari, 1933)
Aphanius dispar (Rüppell, 1829) Arabian pupfish
Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011 Farsi tooth-carp
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Mediterranean banded killifish
Aphanius furcatus Teimori, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014
Aphanius ginaonis (Holly, 1929)
Aphanius iberus (Valenciennes, 1846) Spanish toothcarp
Aphanius isfahanensis Hrbek, Keivany & Coad, 2006
Aphanius kavirensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014
Aphanius marassantensis Pfleiderer, Geiger & Herder, 2014 Kızılırmak killifish
Aphanius mento (Heckel, 1843) Pearl-spotted killifish
Aphanius mesopotamicus Coad, 2009 Mesopotamian tooth-carp
Aphanius pluristriatus (Jenkins, 1910)
Aphanius punctatus (Heckel, 1847)
Aphanius saourensis Blanco, Hrbek & Doadrio, 2006 Sahara aphanius
Aphanius shirini Gholami, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014
Aphanius sirhani Villwock, Scholl & Krupp, 1983
Aphanius sophiae (Heckel, 1847)
Aphanius splendens (Kosswig & Sözer, 1945) Splendid killifish
Aphanius stiassnyae (Getahun & Lazara, 2001) Lake Afdera killifish
Aphanius sureyanus (Neu, 1937) Sureyan killifish
Aphanius transgrediens (Ermin, 1946) Acipinar killifish
Aphanius villwocki Hrbek & Wildekamp, 2003 Villwock’s killifish
Aphanius vladykovi Coad, 1988
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 01.10.99 ,  php script by cmilitante, 02.03.10 ,  last modified by cmilitante, 29/11/2012