Common name of Syngnathus typhle
 
Common name MerinĊel
Language Estonian
Type Vernacular
Official trade name No
Rank 3 - (Other common name)
Country Estonia
Locality
Ref. Ojaveer, E., E. Pihu and T. Saat, 2003
Life stage juveniles and adults
Sex females and males
Core
1st modifier
2nd modifier
Remarks
 
Comments & Corrections
Back to Search
cfm script by eagbayani, 11.10.04 ,  php script by rolavides, 25/03/08 ,  last modified by sortiz, 06/27/17